Contactcomite-Logo+

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten bij deeltijds onderwijs: geflopt of net niet?

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  06/10/2011

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

DEBAT:

Vergaderzaal van de regio Bijzondere Jeugdbijstand, Frankrijklei 38 eerste verdieping

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Antwerpen

Op 10 juli 2008 ging het Decreet Leren en Werken in voege. Opzet van het decreet is voor zoveel mogelijk jongeren een voltijds engagement realiseren. Jongeren die kiezen voor het stelsel van leren en werken engageren zich tot een systeem dat uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten bestaat: de component leren en de component werkplekleren. Aan het gedogen dat een jongere onbeperkt in de tijd enkel Deeltijds Onderwijs volgt en voor de rest van de week geen zinvolle tijdsbesteding heeft, wordt juridisch een einde gesteld. Het principe van het zogenaamd voltijds engagement is intussen ook in de leerplichtwet ingeschreven.

Voltijds engagement staat gelijk met een weekinvulling van minimaal 28 uren van 50 minuten, niet toevallig hetzelfde minimum aantal uren dat het voltijds secundair onderwijs per week omvat. Dit engagement kan op verschillende manieren worden ingevuld. Hetzij door 15 uur school en 13 uur regulier werken, 13 uur brugproject, 13 uur voortraject of 13u POT. Hetzij door een Combinatie van 15 uur POT met 13 uur voortraject of 13 uur brugproject. Hetzij door 28 uur POT. Welk traject een jongere volgt, wordt bepaald na een screening van 14 dagen op school door de klassenraad. Als POT wordt voorgesteld, heeft het CLB het laatste woord en wordt de draaischijf tussen school, vormingswerk en andere partners.

De bedoeling van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten is om jongeren waarvan de talenten, de verworven vaardigheden en noden niet toelaten om arbeids- en/ of schoolsgericht te werken, toch te kunnen begeleiden naar een gekwalificeerd traject. Tijdens de persoonlijke ontwikkelingstrajecten tracht men beter inzicht te krijgen in de eigen situatie en de problematische situatie draaglijk te maken. Algemeen kan gesteld worden dat het gaat over maatschappelijk kwetsbare jongeren. De gedrags-, emotionele- en sociale problematiek van de jongeren worden verscherpt door de omstandigheden waarin ze verkeren.

Als de jongere vanuit zijn complexe situatie dreigt vast te lopen of vastgelopen is, is een persoonlijk ontwikkelingstraject in een Centrum Deeltijdse Vorming aangewezen. Hier wordt een traject op maat aangeboden aan de jongere. De persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn gericht om de band met onderwijs niet volledig door te knippen en op maat van de jongeren te werken in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname en school. Vele van de POTjongeren zijn gekend in de Bijzondere Jeugdzorg. Ze worden opgevolgd door een consulent (CBJ, SD JRB), ze hebben thuisbegeleiding, volgen ergens therapie, kennen de residentiële instellingen... Het succes van een Persoonlijk OntwikkelingsTraject kan liggen in de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en het vormingswerk, aangestuurd door het CLB.

SPREKERS

Brechtje Van Der Graesen, is maatschappelijk assistent bij het Stedelijk CLB Antwerpen, CLB-medewerker bij CDO Noord
An Leus, is coördinator Arktos vzw Antwerpen Stad, aanbieder Persoonlijke Ontwikkelings- Trajecten
Frank Verpoorten is coördinator Lejo vzw Antwerpen, aanbieder Persoonlijke Ontwikkelings- Trajecten.