Contactcomite-Logo+

Schipbreukelingen in woelig water

Schipbreukelingen in woelig water: onderzoekend paden bricoleren op het spanningsveld tussen veiligheid, zingeving en rechten.

Contactcomite-Lijn+

Debatlunch

  30/06/2023

12:00 tot 14:00

LUNCH:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, tweede verdieping

DEBAT:

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 2.2

 

Deze Debatlunch wordt georganiseerd door COJ Oost-Vlaanderen

Het project ‘Schipbreukelingen’ wil een alternatief bieden op de oproep ‘Veilig Verblijf’. Hierbij wordt afgestapt van de invulling dat beveiliging per definitie via ‘veilig’ (of: besloten/gesloten) verblijf dient te gebeuren en wordt – via een netwerkorganisatie enerzijds en via een diversiteit van ondersteuningsmogelijkheden anderzijds – voor, en samen met, elke jongere gezocht naar een ‘veilig traject’. Doorheen een nauwe samenwerking met de jongere in kwestie en zijn of haar context, dewelke start met een gezamenlijke reconstructie, wordt een individueel zorgaanbod gerealiseerd waarbij verblijf eerder een mogelijkheid dan een voorafname is. Eigen aan de ‘Schipbreukelingen’ is zo het verder gaan dan een risico-denken (‘beveiliging’) en een beheersingspedagogiek die inherent aanwezig is in het door de overheid initieel vooropgestelde concept en een “radicalisering van het recht op ondersteuning”. Flankerend aan het project ‘Schipbreukelingen’ loopt een onderzoekstraject, zowel bij het project ‘Schipbreukelingen’ als bij de twee andere initiatieven ‘Veilig Verblijf’. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek (SWSP) van de UGent en is ingebed in de Academische Werkplaats De-Institutionalisering. Het doel is om de impact van ‘Veilige Trajecten’ – als pedagogisch antwoord op (individuele én maatschappelijke) noden – te monitoren. De specifieke context en het huidige tijdsgewricht maken het immers des te relevanter om een (sociaal) pedagogisch perspectief te omarmen en om te onderzoeken wat kan bijdragen aan de trajecten. Een sociale (institutionele) pedagogiek is aldus uitgangspunt bij zowel het (gedeïnstitutionaliseerde?) traject als het onderzoek doch deze is geen verworvenheid: het ‘samen zoeken’ is immers inherent aan het trajectmatige werk en plaatst ons ook voor fundamentele vragen rond ‘beveiliging’, ‘veiligheid’, … Tijdens deze debatlunch verbinden we de ervaringen tot dusver en het lopend onderzoek in een gezamenlijke bijdrage.

SPREKERS

Jean-Luc Kabergs is criminoloog van opleiding en werkt als coördinator van De Vuurvogel, afdeling van Cidar die de ambulant-mobiele begeleiding realiseert. Jean-Luc is mede-oprichter van het project Schipbreukelingen en is als lid van de stuurgroep nauw betrokken bij de werking.
Dries Cautreels is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en werkt binnen de Academische Werkplaats De-Institutionalisering. Dries neemt het flankerend onderzoek, zowel bij het project ‘Schipbreukelingen’ als bij de twee andere initiatieven ‘Veilig Verblijf’, op zich.